Vier met alles wat in je is, 14 oktober 2018

Avondmaalsdienst Kapel Avezaath 14 oktober 2018

Het was zondag 14 oktober 2018 toen de koorleden, 's morgens in de vroegte door een gedeelte van de Betuwe reden, die inmiddels het fruit door de plukkers aan het verliezen was, naar de Agatha Capel van Kapel-Avezaath om deel te gaan nemen aan de Zondagse Eredienst waarbij ook het Heilig Avondmaal zou worden gevierd. De stoelen stonden inmiddels al in slagorde opgesteld en het koor kon zich gaan bezighouden met het z.g. ''inzingen'', de stembanden op temperatuur brengen en losmaken naar hoogte of laagte. Na het gebruikelijke ''bakkie koffie en thee'' namen wij onze zitplaatsen in en was het wachten op de binnenkomt van de predikant en de kerkenraden. Dit te lezen in meervoudsvorm want het was een gezamenlijke dienst met de broeders en zusters van de gemeenten van Asch en Erichem en evt. omliggende dorpen. De dienst werd door de ouderling van dienst een hartelijk welkom welkom toegeheten waarna door het koor het eerste vers van lied 314 'Here Jezus om Uw woord zijn wij hier bijeen gekomen'' werd aangeheven en kreeg een vervolg door allen staande zingend vers 2 en 3. Na de gebeden door de predikant, ds. Machteld de Mik-v.d. Waal, vervolgde men met het zingen van lied nr.838, 'O grote God die liefde zijt'' waarna de ouderling van dienst het woord werd gegeven met bijbel-lezingen uit Marcus 10, onderbroken met het zingen uit het lied 119 de verzen 44 en 47. Na de overdenking zong het koor, in canon het lied Dona Nobis Pacem en vervolgens het zeer verfrissende en swingende lied 386 'Vier met alles wat in je is'. Met een regel uit het vers 'Aan de tafel van brood en wijn wil jij tastbaar aanwezig zijn' werd nogmaals benadrukt hoe welkom je wel niet bent om deel te nemen aan Gods Tafel. Tijdens het delen van Brood en Wijn zong het koor lied 398 'Steek je hand uit, geef om vrede, geef een teken, teken de vrede'. Als afsluiting van deze dienst en om de dankzegging aan God nogmaals te benadrukken zongen allen als afsluiting een tweetal versen uit lied 118 'Laat lieder's Heren goedheid prijzen'. Het was buiten nog steeds prachtig weer en dat gaf extra motivatie aan de gemeenteleden om hun kop koffie daar te nuttigen en de zojuist afgesloten dienst nog eens te bespreken.

      

 

achter de piano bij de familie Heuff werden we in de gelegenheid gesteld om onze kelen nog 'in te zingen''

omdat we veel te vroeg waren namen we de gelegenheid om een 'statiefoto'' te maken

een grote warme zoen en een prachtige bos bloemen van Marieke Heuff voor Frans

... en toen was er koffie in de achtertuin bij Frans

... koffie, koffie !!!

Zondag 30 september 2018, verjaardag Frans Scheffer

 

Het was een schitterende zondagochtend toen wij ons om kwart over tien (10.15 uur) verzamelden ten huize van de familie Heuff in Erichem. Ons lid Marieke Heuff had al voor de inwendige mens gezorgd door het klaarmaken van koffie en/of thee. Nadat we dit genuttigd hadden werden we door de dirigente Elien Lammers uitgenodigd om ons rond de piano in de hal te schikken voor het 'inzingen' van het lied ''Afscheidslied voor Frans Scheffer''. Frans ' verjaarde op deze dag met zijn 89e verjaardag en, helaas voor ons als koor en voor veel omstanders, had hij ook aan ons medegedeeld dat hij ging stoppen met het zingen in of binnen ons koor. Hij was volledig verrast toen er werd aangebeld en het koor voor de deur stond om hem te verrassen met een aubade en om een groot boeket bloemen aan te bieden. Toen in het speciaal voor hem geschreven lied het laatste vers werd gezongen, waarin een solo-passage in voorkwam met de woorden van zijn collega-basstemmen Ed en Marten ''Ik zal zondags niet meer naast je staan'', drong het goed tot alle koorleden door, Frans had afscheid genomen. We zullen zeer zeker zijn bas-stem, zijn kwink-slagen, zijn schrijvers kwaliteiten, etc.etc. gaan missen.  

 

Afscheidslied voor Frans Scheffer

Onze Frans, die houdt er nu mee op

Want hij is wat duiz’lig in z’n kop.

Z’n kop wil wel, z’n lijf niet meer

Ja, wat is het? Top of flop?

 

Refrein:

Lieve Frans, het ga je vres’lijk goed,

Hou vooral veel goede moed.

 

Vrolijk zingt hij jaren met ons mee

Bas als stem, tenor, of alle twee.

Het maakt niet uit wattie zingt

Maar hij zingt het liefst een lage G.

 

Refrein:

 

Dominee was hij in hart en nier

Preken deed hij steeds met veel plezier.

Zijn passie was heel erg groot

In ’t bijzonder voor wijn en brood.

 

Refrein:

 

Hij wou gaarne naar een kerkkoor gaan

Zag een streekkoor in het kerkblad staan.

Dat was als een warme jas

Zang en dansen in de pas.

 

Refrein:

 

Hij verblijdde ons allemaal

Liedjes, en ook vaak een mooi verhaal

De humor spatte er af

Altijd treffend, altijd maf.

 

Refrein:

 

Frans, we laten je nu node gaan

‘’Ik zal zondags niet meer naast je staan

(solo Ed en Mart(en)

Het afscheid doet ons erg zeer

Maar we zien je zeker weer.

 

Melodie: One more step along the world I go, van Sydney Bertram Carter (1915-2004, Southcote). 

 

  • nee, nee Marten, je moet binnen poseren voor de fototentoonstelling ...

  • een prachtige foto van Frans Scheffer op de fototentoonstelling

  • een blik op de kansel ...

Streek-startzondag, Erichem 16 september 2018

 

De startzondag van de parallele Streekgemeenten vond plaats in de eeuwen-oude Sint Joriskerk te Erichem. De voorganger in deze dienst was in de vertrouwde handen van ds.Machteld de Mik-van der Waal en de ouderling van dienst was Piet van Alphen. Het orgel werd deze keer bespeeld door Jilles Koedoot en er was medewerking gevraagd van het Streekkoor Zingen tussen Lek en Linge o.l.v Elien Lammers. De dienst werd begonnen met het in wisselzang zingen van lied 283 'In de veelheid van geluiden' en na de Votum, Groet en Drempelgebed werd er wederom in wisselzang tussen koor en gemeenteleden vervolgd met als Kyrië en Gloria lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht'. Na de profetenlezing uit Jesaja 45 :20-25 werd lied 116 'God heb ik lief, want die getrouwe Heer' gezamenlijk gezongen. Na de epistellezing uit Jakobus 2:14-18 zong het koor als acclamatie bij de lezingen lied 339d en na het lezen uit het boek Marcus werd 9: 14-29 door het koor vervolgd met het zingen van lied 887 'Wees stil en weet 'Ik ben uw God'. Na de Overweging, dankgebed en voorbeden werd door het koor tijdens de inzameling van de gaven lied 'Nada te Turbe' ten gehoren gebracht. Het slotlied van deze dienst was lied 423 'Nu wij uiteengaan' en werd weer in wisselzang gebracht waarna een ieder werd uitgenodigd om de fototentoonstelling over de twee Kerkdorpen Erichem en Asch te bekijken die in kerk werd tentoongesteld.  

voor het koor was de seizoenstart 22 augustis 2018

Op 22 augustus 2018 ging het nieuwe seizoen van start .... uiteraard nog even 'inzingen'' wat hard nodig was want de stemmen hadden in de zeer hete zomer de nodige problemen opgeleverd ....

maarre ... gelukkig was de zomer periode nog niet ten einde gezien het ingezonden fotowerk van een overheerlijke lunch die door de leden bijeen was gebracht ....

Zondag 2 september 2018, afscheid Pastor Louis Sibbald, Zorgcentrum Beatrix Culemborg.

 

 De dienst was 'voor de laatste keer' in de vertrouwde handen van Pastor Louis Sibbald en het koor Zingen tussen Lek en Linge o.l.v Elien Lammers, verleende, eveneens vertrouwd in het Zorgcentrum', aan deze dienst haar medewerking.

Aan het einde van deze zondagse dienst was tijd ingeruimd voor het afscheid van Pastor Louis Sibbals als geestelijk verzorger van ondermeer het Zorgcentrum Beatrix te Culemborg. Het thema van deze dienst was 'Luister dan Israel, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer en handel daarnaar'. Een onderwerp wat bij Pastor Louis 'op het lijf' geschreven stond. Na het woord van welkom werd in samenzang met de aanwezigen het bekende lied 456 gezongen uit de bundel van Joh. de Heer, 'Nader, mij God bij U'. Na het Gebed om vergeving werd door het koor het lied NLB 303 'Zonne en Maan'. Tussen de lezingen uit Deuteronomium en het evangelie van Marcus, zong het koor lied NLB 686 'Abba Vader', zowel in het Engels als in de Nederlandse vertaling. Na de overweging door de Pastor werd de geloofsbelijdenis gezongen op de melodie van het lied Wat de toekomst brengen moge ... De dienst werd besloten met het gezamenlijk zingen van het lied NLB 608 'De steppe zal bloeien' waarna de pastor de zegen en de wegzending over allen uitsprak. De pastor was zeer verrast toen het koor niet opstond om de ruimte te verlaten maar opstond om hem toe te zingen met het lied NLB 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Het koor vervolgde met een, door ons lid Frans Scheffer geschreven lied op de melodie van lied NLB 280 'Voor Louis' ....

Voor Louis

Wij zongen in dit huis heel vaak

bij pastor Bon-Louis.

Goedlachs en vrolijk deed hij dan

zijn pastorale taak.

 

De Bon-Louis dat is een peer

een fijne oude vrucht.

Heel zacht en sappig in de mond

als ’t engeltje van de Heer.

 

Wij noemen hem ‘Le Bon-Louis

want hij is bon, bon-bon.

En nu hij hier met werken stopt

omdat het niet meer kon ….

 

Nu zingen wij hem vrolijk toe

‘Het ga u goed, mijnheer

en blijf een poos voor allen nog

een smakelijke peer’.

 

 

 

 

 

 

Zomerstreekdienst, 1 juli 2018 in de Sint Lambertuskerk te Buren.

Het was nog niet geheel duidelijk of de zomer door zou blijven zetten maar deze zondag was inmiddels rond negen uur al goed warm geworden. Deze zondag was de start van de cycli van de Streekdiensten 2018.  De voorganger in deze dienst was ds. Machteld de Mik-van der Waal, het orgel werd bepeeld door Teunie Trouwborst en de verdere muzikale omlijsting was in handen van het Streekkoor Zingen tussen Lek en Linge o.l.v Elien Lammers.

De streekdienst werd rechtstreeks uitgezonden via RTV Betuwe en moest een extra motivatie zijn voor het Streekkoor en gemeenteleden van de zeven (7) kerkelijke gemeenten. Na het welkom door de ouderling van dienst Gerard Verhulst van de Streekgemeente Buren werd geopend met het door allen gezongen aanvangslied Ps.84 'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer'. Wat een geweldig geluid en dat alles voor God de Heer. Na votum, groet en het drempelgebed werd de dienst vervolgd met het in wisselzang zingen van het Kyrie en Gloria lied 281 ''Wij zoeken hier uw aangezicht'. De dienst werd vervolgd met even tijd voor de kinderen, de kinderen werden door de predikant naar de kansel toe geroepen en na het aansteken van hun 'eigen Lichtje', wat traditioneel wordt aangestoken aan de Paaskaars, en het toezingen van het kinderlied, lied 184 'De herder heeft zich niet vergist' gingen zij naar hun eigen ruimte om daar te luisteren naar ondermeer woorden uit de kinderbijbel. Hierna volgde een lezing uit het Oude Testament, het indrukwekkende boek Job 42. Voordat de overdenking begon was er samenzang uit Ps. 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd'. Tussen de verschillende gedeelten van de gebeden werd in wisselzang tussen koor en gemeente lied 704 'Dank, dank nu allen God' gezongen. Tijdens de inzameling van de gaven zong het koor lied 900, een kernvers uit de gemeenschap Taizë, 'Nada te Turbe'. Het lied is gebaseerd op een gedicht van Theresia van Avila, de bekende Spaanse mystica en heilige uit de 16e eeuw. Het slotlied van deze mooie dienst was lied 868 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' waarna een ieder tijdens koffie etc. in de gelegenheid werd gesteld om elkaar te ontmoeten en na te praten over de dienst.