Paastriduüm 2019

Kopie op doek van Da Vinci's Laatste Avondmaal, waarschijnlijk door renaissanceschilder en belangrijkste volgeling van Da Vinco, Andrea Solari (Andre del Gobbo)

Gezegend zijt Gij levende God (NLB 403b)

Opname gemaakt tijdens de repetitie voorafgaand aan de viering op Witte Donderdag 2019 in Zoelen.

Wij zijn het lichaam

Het koor zingt Wij zijn het lichaam tijdens de repetitie vooraf aan de viering.

Witte Donderdag, 18 april in Zoelen

Na een periode van intensieve studie voor het koor van de te zingen liederen brak dan het Triduum Sacrum 2019, de drie Heilige Dagen, bestaande uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aan. Een week eerder hadden wij al kunnen oefenen in de eeuwenoude Stefanuskerk van Zoelen. Onder de bezielende leiding van een tweetal musici, door onze koorleidster en pianiste Elien Lammers en organiste/pianiste Teunie Trouwborst werden de puntjes op de - i - gezet. Tempi en dinamiek van de liederen werden waar nodig wat bijgestuurd en aan het eind van de repetitie mocht een ieder zeer tevreden huiswaarts gaan. En vervolgens was het dan zover, Donderdagavond, Witte Donderdag, trad het Streekkoor Zingen Tussen Lek en Linge aan in de dienst waarin de christelijke gemeenschap het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttigde, een dag voordat hij op Golgotha zou worden gekruisigd. Na de welkomswoorden en Moment van Stilte volgde het Votum en Groet. Hierna volgde de inleiding op Witte Donderdag met als thema 'Zo nederig nabij', waarna het aanvangslied uit het liedboek Tussentijds 157: 1,2 'Gedenken wij dankbaar de daden des Heren' op tekst van Huub Oosterhuis en op de aloude melodie uit Valerius Gedenck Clanck uit 1626 door alle aanwezigen werd gezongen. Na het gebed van deze dag zong het koor een lied uit de Iona Community, 'Wij zijn het lichaam'. De dienst werd vervolgd met de schriftlezing uit Filipenzen 2:5-11 waarna de uitleg met als thema 'als één die dient'. Hieraan volgend werd in wisselzang tussen koor en gemeente lied 569 uit het NLB 'Toen Jezus wist: nu is gekomen' gezongen. De schriftlezing was deze avond uit het boek Lukas 22: 14-18 en terwijl de avondmaalstafel werd voorbereid zong het koor het ritmische lied NLB 386, 'Vier met alles wat in je is' waarvan de melodie afkomstig is van een volksmelodie uit Jamaica en bewerkt door Doreen Potter en op tekst van Fred Kaan. Na de Nodiging aan allen om deel te nemen aan de Viering van het Laaste Avondmaal zong het koor het Tafelgebed, lied 403b NLB, 'Gezegend zijt Gij' op tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Tom Löwenthal. Dit lied kreeg extra glans door de schitterende wijze van opluistering door de fluitiste Marianne Beunke. Na de Vredegroet en Uitdelingswoorden was de tafel gereed voor de Gemeenschap van brood en wijn. Tijdens de maaltijd zong het koor opnieuw een lied uit de Iona Community, 'Brood - hier gedeeld om het leven' op tekst en melodie van John L. Bell en in het Nederlands vertaakd door Alfred C. Bronswijk. Na het gebed werd de avondmaalstafel afgeruimd waarna de overgang naar Goede Vrijdag werd voorbereid met het lezen als Schriftlezing uit het boek Lukas 22: 24-32. Met het bidden van het Luthers Avondgebed werd deze dienst afgesloten en in stilte verlieten allen de kerk.         

een helpende hand is altijd welkom ...

de door de kinderen versierde kaarsen

nogmaals de door de kinderen versierde kaarsen

Surrexit Christus

Paasmorgen 21 April 2019

de Paaskaars 2019

In het vervolg van de Viering van Witte Donderdag in de Stefanuskerk van Zoelen en Vieringen van Goede Vrijdag in de Sint Lambertuskerk van Buren en de Paaswake in de St.Agatha-Capel van Kapel-Avezaath was het nu overal in de Christelijke Wereld Paasmorgen geworden en de St.Lambertuskerk van Kerk-Avezaath maakte zich op om de bezoekers te mogen ontvangen. 

Het Streekkoor Zingen Tussen Lek en Linge onder leiding van Elien Lammers was alweer vroeg paraat om 'in te zingen' en nog enkele stukken te repeteren met de organist Henk de Dreu. Het was deze keer duidelijk te zien dat er sprake is van een Streekkoor want helaas waren er meerdere zangeressen die in hun/de plaatselijke koren meezongen in Buren en Ravenswaaij. Er werd dus een stevige taak op de schouders gelegd van de overige zangeressen/zangers maar gezien hun ervaring zou dit wel moeten lukken of om binnen de muziektermen te blijven moeten klinken. Bovendien kreeg men ook nog eens ondersteuning van de trompettist Dick Hitman.

Het thema van de dienst op deze Paasmorgen was 'Christus de gulle gast' en de voorganger was ds. Everdien Hagen. Na de welkomswoorden en orgelspel door Henk de Dreu werd het Nieuwe Licht, de z.g. Paaskaars, binnengebracht. Alle aanwezigen gingen staan om het Nieuwe Licht te begroeten wat zingend van lied 296 'Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen' door het Streekkoor, die de kaars lopend volgden op de binnenkomst door de kerk. De voorganger ging voor met de woorden 'Het licht van de Levende' en de gemeente beantwoordde met de woorden 'wij danken God'. Na de bemoediging en groet werd lied 637 NLB 'O vlam van Pasen, steek ons aan .... ' door allen gezongen. Terwijl een ieder die niet in de Paaswake was het licht kon delen van de Paaskaars aan de hun uitgereikte kaarsen, zong het koor ondertussen uit het liedboek Zangen van Zoeken en Zien het lied 'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft' wat na enkele keren herhalen door de voltallige gemeente uit volle borst werd meegezongen en men vormde een kring in de kerk. Na het lezen van een gedicht werd door allen het bekende Paaslied 642 NLB ' Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan', gezongen. De kaarsen werden weer uit geblazen en een ieder ging weer op zijn plaats zitten. De dienst werd vervolgd door de predikant met het Dankgebed op de Paasmorgen en door allen werd daarna het Glorialied, lied 617 NLB gezongen 'De Heer is waarlijk opgestaan'. Daarna was het tijd voor het traditionele gesprekje met de kinderen die daarna naar hun nevendienst gingen en niet eerder dan dat koordirigente Elien achter de piano had plaats genomen en de zonnige tonen van het Kinderlied 'Weet je dat de lente komt' op tekst en muziek van Rikkert Zuiderveld, werd gezongen. Na het gebed volgde de Evangelielezing Lucas 24 : 28-35 en werd afgesloten door het Streekkoor met het zingen van Surrexit Christus' uit het liedboek Zangen van Zoeken en Zien. De tweede lezing was uit het Bijbelboek 1 Johannes 4: 7-12 en werd vervolgd door het koor met het zingen uit de Iona Community 'Goodness is stronger than evil, love is stronger than hate, en door allen de vertaling 'Het goede is sterkerk dan 't kwade, liefde is sterker dan haat'. De oorspronkelijke Engelse tekst van dit lied uit 1995 is van Desmond Tutu, de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad, Zuid Afrika. Na de verkondiging en orgelspel werd lied 632 NLB 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven' door allen gezongen waarna de kinderen uit de nevendienst terugkwamen en vol trots hun versierde kaarsen, die zij in de nevendienst hadden versierd, aan de gemeenteleden lieten zien. Na het dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze vader werd er ook nog tijd ingeruimd voor enkele mededeling en de collecte. Het slotlied van deze prachtige Paasdienst werd lied 634 NLB 'U zij de glorie, opgestane Heer' uit volle borst door een ieder gezongen. Alle gezamenlijke liederen werden bovendien begeleid door de trompettist Dick Hitman wat altijd een extra fleur en kleur meegeeft. Na de wegzending en zegen, die beantwoord werd door orgelspel van de vaste organist Henk de Dreu was er gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten en na te praten.

Gezegende Paasdagen !!